Recent Posts

รักษาฝ้า ฝ้า ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นรอยสีน้ำตาลหรือรอยสีเทาปนน้ำเงินที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้า

รักษาฝ้า ฝ้า ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นรอยสีน้ำตาลหรือรอยสีเทาปนน้ำเ... Read More

ดูดไขมัน โปรแกรมดูดไขมัน และสลายไขมันของคลินิก ระยะเวลาของการรักษาของโปรแกรมการดูดไขมัน

ดูดไขมัน โปรแกรมดูดไขมัน และสลายไขมันของคลินิก ระยะเวลาของการรักษาขอ... Read More